Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem drukarni internetowej E-Studio jest:


E-Studio Robert Jacyno
ul. Niecała 2d
65-245 Zielona Góra
NIP: 929-139-29-94

Regon: 977955774

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis drukarni internetowej E-Studio dostępny jest pod adresem

https://www.e-studio.com.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność drukarni internetowej E-Studio;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu drukarnia internetowa E-Studio oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drukarni internetowej E-Studio przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w drukarni internetowej E-Studio.

2.3 Aby utworzyć konto w drukarni internetowej E-Studio należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie drukarni internetowej E-Studio.

2.4 Konto danego klienta w drukarni internetowej E-Studio może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Drukarnia internetowa E-Studio zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w drukarni internetowej E-Studio można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres e-studio@e-studio.com.pl.

3. Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w drukarni internetowej E-Studio. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Kwota podana w zamówieniu nie obejmuje przygotowania projektu graficznego. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:

– należy wgrać plik z projektem graficznym i skojarzyć ten plik ze zleceniem;
– dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową, płatność za pobraniem”); w przypadku pomyłki klienta podczas zamawiania produktu (inny nakład, inny format itd.), klient zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 5% wartości zamówienia;
– przekazać zlecenie do realizacji;

3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w drukarni internetowej E-Studio można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 12 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 12 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w drukarnia internetowej E-Studio będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów drukarni internetowej E-Studio. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku drukarnia internetowa E-Studio będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia internetowa E-Studio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 3% wartości zamówienia, jednak nie mniej niż 30 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę.

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności „za pobraniem” a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy” zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 W przypadku zamówień złożonych (kilka produktów w koszyku), każdy produkt traktowany jest jako odrębne zamówienie. Wybór płatności za pobraniem spowoduje w takim przypadku doliczenie kwoty 10 zł netto do każdego produktu.
 
3.8 Zamówienia:
– nieopłacone,
– nieprzekazane do realizacji,
– odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Faktury

4.1 Faktury z drukarni internetowej E-Studio dołączane są do paczki lub w przypadku akceptacji regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej generowane i pobierane bezpośrednio przez zamawiającego. Każda forma faktury nie wymaga podpisu ani pieczęci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

5. Reklamacje

5.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie drukarni internetowej E-Studio, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem drukarni internetowej E-Studio logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres e-studio@e-studio.com.pl

5.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

5.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w drukarnia internetowa E-Studio oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

5.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

5.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5.2.4 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

5.2.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 15:00.

5.2.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

5.2.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

5.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

5.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

– Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

– Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

5.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

– Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

– Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

– Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie drukarnia internetowa E-Studio. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

5.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku „Akceptuję plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, nie można ich także anulować.

6. Materiały do druku

6.1 Drukarnia internetowa E-Studio nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

6.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

6.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia internetowa E-Studio nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6.4 Wszystkie dokonywane przez drukarnię internetową E-Studio korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji (poprzez drukarnię internetową E-Studio).

6.5. Drukarnia internetowa E-Studio nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

6.6 Drukarnia internetowa E-Studio nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

7. Zakres odpowiedzialności serwisu

7.1 Drukarnia internetowa E-Studio nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez drukarnię internetową E-Studio;
c) tolerancja błędu krajarki może wynieść do 3 mm.
d) wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
f) opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od drukarni internetowej E-Studio, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;
g) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
h) za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU,
i) ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.
j) drukarnia internetowa E-Studio nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 5.3 regulaminu)

8.Drukarnia internetowa E-Studio zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej drukarnia internetowa E-Studio.