RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o Twoich danych osobowych oraz o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

Danymi osobowymi zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Danymi osobowymi są w szczególności dane zbierane w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisu i z innych funkcjonalności systemu, w tym zapisywane w plikach Cookies.

W celu dopasowania treści usług do zainteresowań/potrzeb) Firma E-Studio Robert Jacyno. przetwarza dane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie odbywać się będzie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą wyrazicie Państwo zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w dolnej części zakładki rejestracja.

W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych podczas korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności,  w tym zapisywanych w plikach cookies przez firmę E-Studio Robert Jacyno

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może Pani / Pan ją w dowolnym momencie wycofać z tym, że wyrażenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Jednocześnie działając na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest E-Studio Robert Jacyno  z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Niecała 2d.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z przesłanek określonych w art. 6 RODO (zgoda / umowa / ochrona żywotnych interesów / prawnie usprawiedliwiony cel )

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu E-Studio Robert Jacyno takim jak firmy księgowe, kancelarie prawnicze, dostawcy usług itp.

Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do Google, Facebook i in.) w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. stosowne klauzule umowne ochrony danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu / Pani prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

–  usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

– przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez E-Studio Robert Jacyno narusza przepisy RODO, ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W kwestiach dotyczących realizacji Państwa praw i w razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: e-studio@e-studio.com.pl.